laboratori d'anàlisi i assessorament mediambiental

Formació


cursos formacion

Organització de cursos dirigits a operadors de plantes que precisin coneixements de:

  • Dinàmica del sistema: Anàlisi del comportament dels diferents elements de l’estació de depuració, influencia mútua i la seva optimització.
  • Procés de fangs activats: poblacions bacterianes, punts crítics, optimització dels processos.
  • Nutrients: macro i micro nutrients.
  • Decantabilitat i purga de fangs.
  • Processos de nitrificació i desnitrificació
  • Tractament d’aigües residuals amb efluents tòxics. Procediments i viabilitat.
  • Manteniment de sensors i elèctrodes selectius.
  • Determinacions químiques rutinàries.