Anàlisi mediambiental i d’aigües

PRESA DE MOSTRES

 • Puntual
 • Mostrejador automàtic
  • Integrada per temps
  • Integrada segons cabal
MESURA DE CABAL

 • En canals normalitzats
 • En canals no normalitzats
AIGÜES CONTINENTALS (consum, banys, sanitaris)

 • Anàlisi, seguiment i control segons la legislació vigent (RD 140/2003) per les aigües de consum humà i per la industria alimentària
 • Anàlisi, seguiment i control segons la legislació vigent (D 95/2000) per les aigües de piscines i ús lúdic
 • Control de Legionel·la en aigües segons la legislació vigent (RD 865/2003)
 • Assessorament, seguiment, planificació i control sistemàtic
 • Caracterització físico-química i microbiològica de les aigües superficials (rius, llacs)
 • Presa de mostres
FANGS DE DEPURADORA

 • Caracterització agroquímica
 • Tests de lixiviació
 • Estudis de tractament i reducció de fangs
AIGÜES RESIDUALS I LIXIVATS

 • Caracterització físico-química, microbiològica i toxicològica de les aigües residuals, abocaments i lixiviats
 • Anàlisi de mostres bessones (contramostres) segons normativa
 • Assessorament per la gestió i el càlcul del cànon de sanejament i les autoritzacions d’abocament
 • Control d’abocaments
 • Vigilància del medi receptor dels abocaments
 • Control, vigilància i optimització d’estacions depuradores d’aigües residuals
 • Assessorament tècnic i estudis de tractament d’aigües residuals
 • Assessorament tècnic i estudis de mesures correctores d’abocaments
 • Estudis de cabals i càrregues en xarxes de clavegueram
 • Plans de mostreig
 • Mesures de cabal en canal obert
 • Presa de mostres puntuals, integrades, horàries, segons cabal
 • Legionel·la
AIGÜES REGENERADES I GRISES

 • Caracterització físico-química, microbiològica i toxicològica
 • Controls sistemàtics segons legislació
 • Vigilància i control de les instal·lacions
 • Legionel·la
 • Presa de mostres puntuals, integrades, horàries, segons cabal
FILTRACIONS

 • Caracterització per determinar-ne l’origen
GRANULOMETRIA DE PARTÍCULES

loading