Caracterització agroquímica

AIGÜES DE REG

  • Qualitat de l’aigua de reg: pH, conductivitat, calci, magnesi, sodi, carbonats, bicarbonats, clorurs, nitrats, sulfats, fòsfor, bor, potassi, índex SAR, etc.
FANGS DE DEPURADORA PER A ÚS AGRÍCOLA I COMPOSTATGE

  • Anàlisi del fang per a ús agrícola: pH, Conductivitat elèctrica, Matèria seca, Matèria orgànica, Nitrogen orgànic, Nitrogen amoniacal, Fòsfor, Potassi, Magnesi, Ferro, Calci, Sodi, Relació C/N, Cadmi, Coure, Níquel, Plom, Zenc, Mercuri, Crom
PURINS

  • Caracterització bàsica dels purins: pH, Amoni, Nitrogen orgànic i amoniacal, matèries en suspensió, nitrats, matèria seca, matèria orgànica, fòsfor i potassi, metalls, etc.
CARACTERITZACIÓ D'ADOBS

  • Caracterització bàsica dels fertilitzants inorgànics: Nitrogen, fòsfor soluble, fòsfor total, potassi
SÒL PER A ÚS AGRÍCOLA

  • Qualitat del sòl: Textura, pH, Conductivitat, Matèria orgànica, Capacitat d’intercanvi catiònic, Carbonats, Nitrogen, Fòsfor, Potassi…
loading